โครงการ “เราชนะ”

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 9,000 บาท
เปิดลงทะเบียนเวลา 06.00-23.00 น.

โครงการ”เราชนะ”

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ
เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

เพื่อบรรเทาภาระ
ค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

เพื่อลดการสัมผัสเงินสดรูปแบบการใช้จ่าย Cashless 100%

เพื่อลดการสัมผัสเงินสด
รูปแบบการใช้จ่าย Cashless 100%

โครงการ “เราชนะ” ได้จัดสรรวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

สูงสุด 9,000 บาทต่อคน
*

ระยะเวลาโครงการ

29 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

*รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

คุณสมบัติร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ

1
คนละครึ่ง
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
2
ร้านค้าธงฟ้าฯ
ร้านค้าธงฟ้าฯ
3
เราชนะ
ร้านเราชนะ (เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

คุณสมบัติร้านค้าร่วมโครงการเราชนะ

1
คนละครึ่ง
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
2
ร้านค้าธงฟ้าฯ
ร้านค้าธงฟ้าฯ
3
เราชนะ
ร้านเราชนะ (เช่น รถรับจ้างสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)
คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการเราชนะ

การรับสิทธิช่วยเหลือ

การรับสิทธิช่วยเหลือการรับสิทธิช่วยเหลือ
การรับสิทธิช่วยเหลือการรับสิทธิช่วยเหลือ
การรับสิทธิช่วยเหลือ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน
Copyright © 2021
ถาม-ตอบ